Правила за поверителност

 1. Обща информация

 

Поверителността на личните Ви данни е едно от основните занимания на SC ONLINESHOP SRL, със седалище на ул. Олтенией 26°, Пиатра Нямц, Румъния, в качеството му на оператор на данни.

Считаме, че е важно да защитаваме поверителността и да бъдем отворени относно начина, по който използваме личните Ви данни

Този документ има ролята да Ви информира относно обработката на личните Ви данни  и на правата относно тази обработка в съответствие с Общия правилник за защитата на данните (“GDPR” – Регламент на Е № 679/2016)  и местното действащо законодателство (Закон № 677/2001),  в контекста на използване на интернет страницата www.pni.bg.

 

 1. Принципи на защита на данните

 

-     Събирането на личните данни става само за специфицираните,  изрични и законни, цели.   

-       Личните данни са точни, а там, където е необходимо, актуализирани;

-       Обработката на личните данни се извършва законно, коректно и прозрачно;

-      Всички лични данни се пазят поверително  и съхраняват по начин, който осигурява необходимата сигурност;

-       Личните данни се разпространяват на трети лица само, ако това е необходимо, с цел предлагане на услуги по споразуменията;

 

 1. Категории обработвани лични данни

 

Лични данни означава всяка информация, която може да бъде свързана с идентифицирано или идентифициращо се физическо лице (лице субект). Личните данни включват всички видове пряка или непряка информация (която се използва във връзка с други данни), свързани с лицето субект, като име, дата на раждане, адреси, електронни адреси, телефонни номера и др.

 

Личните данни, събирани от ONLINESHOP SRL, могат да се впишат в следните категории:

- клиент  -  ние ще обработваме вашите лични данни, като име и фамилия, телефон, адрес на електронна поща, адрес за фактуриране, адрес за доставка, данни за това как използвате mo.com и други категории данни, които предоставяте директно в контекста на създаването на вашия потребителски акаунт в контекста на пускане на поръчка чрез mo.com или по друг начин, произтичащ от използването на mo.com.  

- посетител  - ще обработваме личните ви данни, които предоставяте директно в контекста на използването на mo.com, като данните, които предоставяте във формуляра за въпроси или за жалби, доколкото го попълвате.

- апликант за работа  в рамките на ONLINESHOP SRL в качеството на кандидат, чрез достъп до Кариери, наличен в раздел MoA.ro - ще обработваме Вашите лични данни, които предоставяте в този контекст, като Вашето име, фамилия, имейл адрес, телефон, опит и всякакви други данни, съдържащи се в документите Ви, които избирате да качите в този раздел.

 - лице за връзка на Партньорите или на потенциалните партньори,– ще обработваме Вашите данни за контакт като име и фамилия, адрес на електронна поща и телефонен номер, които предоставяте в контекста на иницииране или развитие на договорни отношения с партньори или потенциални партньори.

Предоставянето на данните ви за тази цел е доброволно. Отказът да се предоставят данни за тази цел няма да има отрицателни последствия за Вас. Обработката на данните Ви за тази цел се основава на съгласието Ви, ако решите да го предоставите.

 

 1. Цел на събирането на личните данни и тяхната употреба

 

Целта на събирането и обработването на лични данни от ONLINESHOP SRL е доброто протичане на договорните отношения между страните.
 

За да отговорим на правната отговорност на ONLINESHOP SRL в контекста на предоставените услуги, на данъчните задължения, както и в областта на задължителното архивиране, Вашите лични данни ще бъдат използвани така:

-  за поемане, валидиране, изпращане и фактуриране на направената от Вас поръчка, информирането Ви за състоянието на поръчката, анулиране, организиране на връщането на поръчаните продукти и управление на продуктите, попадащи под гаранцията;

-  информиране на клиентите/купувачите относно ситуацията на акаунта им, разрешаване на проблеми от всякакво естество относно дадена поръчка, закупени стоки и/или услуги;

-  за маркетингови дейности, съответно за изпращане по електронна поща, sms на търговски съобщения за продуктите и услугите, предлагани от ONLINESHOP SRL;

-  изпращане на периодични бюлетини и/или предупреждения, по електронна поща (e-mail, SMS),  само, ако визираното лице е изразил изрично съгласието си;

-  изследване на пазара, мониторинг на продажбите и на поведението на клиента /купувача;

-  за уреждане на жалби, рекламации;

-  за цели и основания, свързани с данъчни и икономически задължения.

 Също така, ONLINESHOP SRL може да предоставя личните данни на клиента на други партньорски дружества, но само въз основа на тяхната ангажираност и единствено с цел да се гарантира, че тези данни се съхраняват сигурно и че предоставянето на такава лична информация се извършва в съответствие със закона както следва: доставчици на куриерски услуги, доставчици на маркетингови услуги, застрахователи, доставчици на платежни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от компании, с които можем да разработим съвместни програми за наддаване на пазара на стоки и услуги ,

Личната информация за клиентите може да се предоставя и на Главна прокуратура, полиция, съдилища и други компетентни органи на държавата, въз основа и в рамките на законовите разпоредби и в резултат на изрични искания.

 

 1. Продължителност на обработката, трансфер и сигурност на данните

 

ONLINESHOP SRL ще използва личните данни само за целта, за които са събрани, и ще съхранява данните само за времето, което е необходимо за някоя от горепосочените цели или за срока, определен от приложимите законови разпоредби. Достъпът до лични данни е строго ограничен до оторизиран персонал.


Ако сте клиент, ние ще обработваме Вашите данни за срока на договорните отношения и впоследствие съгласно вътрешните правила на ONLINESHOP SRL, съответно за времето, необходимо за изпълнение на правните задължения, които поемаме (например в случаите на финансови отчетни документи, за които срокът на пазене, определен от закона, е 10 години от датата на финансовата година, в която са изготвени).

Ако сте клиент и използвате опцията за изтриване на потребителски акаунт, като щракнете върху бутона Изтриване на акаунт, ние ще тълкуваме това действие като опция за отписване от получаването на търговски съобщения, с които Ви информираме за продуктите и услугите, предлагани от pni.bg. В тази връзка, ако решите да изтриете потребителския си акаунт, вече няма да ви изпращаме имейли и/или SMS от този вид. Въпреки това искаме да Ви уведомим, че изтриването на акаунта Ви няма да изтрие автоматично Вашите лични данни. Ако не искате личните ви данни да бъдат обработвани или искате да изтриете данните, можете да упражнявате правата, описани по-долу в раздел VI.Ако поискате изтриване на акаунта, но в този акаунт имате поне една активна поръчка, заявката за изтриване на акаунта ще бъде записана едва след доставянето на продуктите и приключването на последната активна поръчка.

Личните данни, предоставени на ONLINESHOP SRL, могат да бъдат прехвърляни извън Румъния, но само в страни от Европейския съюз.

ONLINESHOP SRL ще прилага и поддържа подходящи технически мерки за защита на Вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или загуба, неразрешено разкриване, разкриване или неоторизиран достъп, особено когато обработката включва предаване на данни през мрежа, както и срещу всяка друга форма на незаконна обработка.

 

 1. Права, с които разполагате

 

Във връзка с тази обработка на лични данни, ако решите да дадете съгласието си, ще се възползвате от следните права съгласно Общите правила за защита на данните

 

 • правото на достъп;
 • правото на коригиране или заличаване на личните данни;
 • правото да поискате ограничаване на обработката на личните данни;
 • правото на преносимост на данните;
 • правото да се противопоставяте на обработването на лични данни, свързани с вас;
 • правото да се обръщате към правосъдието и Националния орган за наблюдение на обработката на лични данни;
 • правото да не сте обект на автоматизиран процес на вземане на решения (създаване на профили).

 

За упражняването на тези права може да бъде подадено писмено заявление с дата и подпис на вниманието на ONLINESHOP SRL. От 25 май 2018 г. за всякакви въпроси или недоволство от обработката на личните ви данни, можете да се свържете с нашия служител за обработка на данни по имейл на адрес protectia.datelor@mo.ro

За актуализиране на личните данни, препоръчваме на потребителите да ни информират за всяка промяна или несъответствие.

 

 1. Финални съобщения

 

В малко вероятния случай, в който потребителите на ONLINESHOP SRL са претърпели щети, дължащи се на нарушаване на правата по политиката за защита на личните данни и нашата компания не е разгледала жалбата правилно, те имат възможност да подадат жалба до по-висшия орган. (ANSPDCP) .

Тези политики по-горе могат да бъдат актуализирани от време на време, например след изменение на съответното национално или международно законодателство. Ако бъдат направени промени в този материал, клиентите ще бъдат уведомени по електронна поща или чрез уебсайта, преди промените да влязат в сила.

Насърчаваме клиентите да проверяват периодично тази страница, за да бъдат информирани за последните новости по отношение на нашите практики на поверителност.

С прочитането на документа Ви става известно, че са Ви гарантирани правата , предоставени от закона, съответно правото на информиране, правото на достъп до данни, правото на намеса, правото на противопоставяне, правото да не бъдете подлагани на индивидуално решение, правото да се обръщате към правосъдието в случай на погазване на правата,  гарантирани от Закон 677/2001 за защита на лицата относно обработката на личните данни и свободното движение на тези данни, както и Регламент на ЕС № 679/2016